“Việt Nam phải xóa bỏ những hành vi cạnh tranh không công bằng” © Official RFA