Tuyên bố của Hội Đồng Liên Tôn

Tuyên bố của Hội Đồng Liên Tôn

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM:
TUYÊN BỐ VỀ TÔN GIÁO VẬN CỦA CỘNG SẢN

Ngày 13-11-2017

1- Xét theo bản chất duy vật vô thần và độc tài toàn trị của đảng, nhà nước và chế độ Cộng sản, Tôn giáo luôn luôn bị xem như kẻ thù không đội trời chung và các Giáo hội phải bị làm cho tuyệt diệt, bởi lẽ mọi đức tin đều chống lại bản chất nói trên.

Xin bạn xem tiếp bài Tuyên bố của Hội Đồng Liên Tôn tại Chân Trời Mới Media.